UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Tekst jednolity Statutu

z uwzględnieniem zmian podjętych podczas

Walnego Zebrania Delegatów

w dniu 24 lutego 2006 r. i 31 maja 2008 r.

 

S T A T U T

GMINNEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

W LUBAWIE

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe”
w Lubawie zwane dalej „Gminnym Zrzeszeniem LZS”.

§ 2

Terenem działania Gminnego Zrzeszenia LZS jest obszar Gminy Lubawa a siedzibą wieś Fijewo.

§ 3

Gminne Zrzeszenie LZS działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

1.    Gminne Zrzeszenie LZS jest związkiem stowarzyszeń, posiada osobowość prawną.

2.    Gminne Zrzeszenie LZS może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

1.    Gminne Zrzeszenie LZS jest członkiem Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami, wytycznymi.

2.    Gminne Zrzeszenie LZS może być członkiem krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.

§ 6

1.    Gminne Zrzeszenie LZS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.    Do realizacji określonych celów statutowych może zatrudnić pracowników.

§ 7

1.    Gminne Zrzeszenie LZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych,
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.    Barwami Gminnego Zrzeszenia LZS są kolory: zielony i czerwony.

3.    Flaga Gminnego Zrzeszenia LZS jest koloru zielono – czerwonego, po środku której znajduje się godło Gminnego Zrzeszenia LZS.

4.    Godłem Gminnego Zrzeszenia LZS jest koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone w obwodzie kłosy, a po środku wschodzące słońce.

5.    Na ogólnym tle godła figurują trzy litery LZS.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania
§ 8

1.    Celem Gminnego Zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego
w szczególności przez:

a)    upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie,

b)    współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,

c)    czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju,

d)    uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury
i naturalnego środowiska człowieka.

§ 9

Dla osiągnięcia swego celu Gminne Zrzeszenie LZS podejmuje następujące działania:

1.    Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki i zapewnia jego realizację
w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych, oraz współdziała
w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

2.    Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne
i krajoznawcze dla swych członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe i państwowe kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowo turystyczne.

3.    Propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym
i najwartościowszymi osiągnięciami narodu.

4.    Prowadzi działalność kulturalno – oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury.

5.    Stwarza dzieciom i młodzieży możliwość podnoszenia poziomu sportowego.

6.    Skreślony.

7.    Inicjuje i popiera prace naukowo – badawcze w zakresie kultury fizycznej
i turystyki.

8.    Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowych i turystycznych.

9.    Współdziała w zakresie wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

10. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

§ 10

Gminne Zrzeszenie LZS opiera swoją działalność na efektywności ogółu członków oraz społecznej pracy swoich działaczy.

 

Rozdział 3

Członkowie Zrzeszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Gminnego Zrzeszenia LZS dzielą się na:

1.    Zwyczajnych.

2.    Wspierających.

§ 12

1.    Członkami zwyczajnymi Gminnego Zrzeszenia LZS mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.    Członkami zwyczajnymi Gminnego Zrzeszenia LZS mogą być osoby małoletnie na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Gminnego Zrzeszenia LZS.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Rada Gminna Gminnego Zrzeszenia LZS na podstawie pisemnego zgłoszenia.

W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    uczestniczyć w Gminnym Zebraniu Delegatów,

b)    wybierać i być wybieranym do władz Gminnego Zrzeszenia LZS oraz posiadają głos stanowiący,

c)    małoletni poniżej 16 lat nie posiadają prawa udziału w głosowaniu podczas Gminnego Zebrania Delegatów, oraz nie mogą być wybierani do władz,

d)    uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych na zasadach określonych przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS,

e)    zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

f)     korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Zrzeszenia,

g)    nosić odznakę z godłem Gminnego Zrzeszenia LZS oraz posiadać legitymację członkowską.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 17

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a)    przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Gminnego Zrzeszenia LZS,

b)    regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Gminnego Zrzeszenia LZS,

c)    branie czynnego udziału w działalności Gminnego Zrzeszenia LZS,
a w szczególności w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych,

d)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie,

e)    podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego.

§ 18

Członkowie wspierający mają prawo:

a)    wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Gminnego Zrzeszenia LZS, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,

b)    korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Gminnego Zrzeszenia LZS

§ 19

Do obowiązków członków wspierających należy:

a)    pomoc Gminnemu Zrzeszeniu LZS w realizacji jego statutowych celów,

b)    opłacanie składek członkowskich, oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej Gminnemu Zrzeszeniu LZS,

c)    przestrzeganie statutu Gminnego Zrzeszenia LZS.

§ 20

1.    Członkowstwo ustaje na skutek:

a)    wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,

b)    rozwiązania się Gminnego Zrzeszenia LZS,

c)    wykluczenia przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2.    Członek Gminnego Zrzeszenia LZS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Radę w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Gminnego Zrzeszenia LZS lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

3.    Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności organizacyjnej i szkoleniowej.

4.    Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Gminnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

5.    Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalany przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS.

 

Rozdział 4

Władze Gminnego Zrzeszenia LZS

§ 21

Władzami Zrzeszenia są:

1.    Gminne Zebranie Delegatów.

2.    Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

3.    Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

1.    Najwyższą władzą Gminnego Zrzeszenia LZS jest Gminne Zebranie Delegatów Ludowych Zespołów Sportowych zwoływane przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS co 4 lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

2.    Do kompetencji Gminnego Zebrania Delegatów należy:

a)    uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie
i rozwiązaniu się Rady Gminnej Zrzeszenia LZS oraz w sprawach majątkowych,

b)    wybór Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i Gminnej Komisji Rewizyjnej,

c)    uchwalanie głównych kierunków programu działania Rady Gminnej Zrzeszenia LZS,

d)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

e)    udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Gminnej Zrzeszenia LZS na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)     uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Gminnego Zrzeszenia LZS,

g)    rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Rady Gminnej Zrzeszenia LZS
i członków Gminnego Zrzeszenia LZS.

3.    Do kompetencji Rady Gminnej Zrzeszenia LZS należy:

a)    reprezentowanie Gminnego Zrzeszenia LZS na zewnątrz,

b)    wykonywanie uchwał Gminnego Zebrania Delegatów,

c)    kierowanie całokształtem działalności Gminnego Zrzeszenia LZS,

d)    zarządzanie majątkiem i funduszami Gminnego Zrzeszenia LZS,

e)    uchwalanie planów działania i planów finansowych,

f)     zwoływanie Gminnego Zebrania Delegatów,

g)    powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

h)   zatwierdzanie rocznych kalendarzy imprez i ich regulaminów,

i)     przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Gminnego Zrzeszenia LZS.

4.    Rada Gminna Zrzeszenia LZS zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz
w kwartale). Rada Gminna Zrzeszenia LZS wybiera ze swego grona Zarząd
w składzie 5 – 7 osób w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób w tym przewodniczącego, sekretarza
i członków komisji. Do jej kompetencji należy:

a)    kontrola co najmniej raz w roku całokształtu Rady Gminnej Zrzeszenia LZS,
a zwłaszcza jej działalności finansowo – gospodarczej,

b)    składa Gminnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Radzie Gminnej Zrzeszenia LZS,

c)    ma prawo występowania do Rady Gminnej Zrzeszenia LZS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

d)    zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określają regulaminy uchwalone przez Komisję,

e)    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Rady Gminnej Zrzeszenia LZS z głosem doradczym.

§ 23

Kadencja Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i Gminnej Komisji Rewizyjnej trwa
4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Gminnego Zebrania Delegatów. Uchwały Rady Gminnej Zrzeszenia LZS
i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 50% + 1 obecnych członków Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Władze Gminnego Zrzeszenia LZS pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Gminne Zebranie Delegatów.

§ 25

W Gminnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a)    delegaci stowarzyszeń zwykłych Gminnego Zrzeszenia,

b)    przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym,

c)    zaproszeni goście.

§ 26

Gminne Zebranie Delegatów każdorazowo wybiera przewodniczącego Zebrania, sekretarza oraz uchwala regulamin Zebrania.

§ 27

Uchwały Gminnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 28

1.    Gminne Zebranie Delegatów zwołuje Rada Gminna Zrzeszenia LZS.

2.    Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:

a)    uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów,

b)    wniosku Komisji Rewizyjnej.

3.    Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały
i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. O terminie, miejscu
i porządku obrad Zebrania zawiadamia delegatów co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 29

1.    Rada Gminna Zrzeszenia LZS składa się z 13 – 17 członków, wybierana przez Gminne Zebranie Delegatów.

2.    Jest organem władzy Gminnego Zrzeszenia LZS działającym w okresie kadencji.

3.    Liczbę członków Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Gminne Zebranie Delegatów.

4.    Konstytuowanie się Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w tym wybór Przewodniczącego Rady Gminnej Zrzeszenia LZS, zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz zarządu odbywa się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Gminnego Zebrania Delegatów.

§ 30

Po ukonstytuowaniu się Rady Gminnej Zrzeszenia LZS przewodnictwo Zjazdu obejmuje Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS.

§ 31

Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS kieruje Radą oraz reprezentuje Gminne Zrzeszenie LZS wobec innych instytucji.

§ 32

1.    Rada Gminna Zrzeszenia LZS może powołać komisje lub zespoły doradcze, opiniodawcze, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.

2.    Komisje i zespoły doradcze realizują zadania powierzone im przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS.

3.    Skład komisji i zespołów doradczych ustala Rada Gminna Zrzeszenia LZS.

§ 33

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rady Gminnej Zrzeszenia LZS, komisji i zespołów doradczych określają regulaminy uchwalane przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS.

 

Rozdział 5

Nagrody, kary i rozstrzygnięcie sporów

1.    Za aktywny udział w realizacji zadań Gminnego Zrzeszenia LZS przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.    Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Rada Gminna Zrzeszenia LZS.

§ 34

1.    W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał organów Gminnego Zrzeszenia LZS, Radzie Gminnej Zrzeszenia LZS przysługuje prawo wymierzania kar.

2.    Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS.

3.    Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Rada Gminna Zrzeszenia LZS.

 

Rozdział 16

Majątek i fundusze Gminnego Zrzeszenia LZS

§ 35

1.    Majątek Gminnego Zrzeszenia LZS stanowią nieruchomości, ruchomości
i fundusze.

2.    Na fundusz Gminnego Zrzeszenia LZS składa się:

a)    składki roczne członków,

b)    wpływy z zawodów organizowanych przez Gminne Zrzeszenie LZS,

c)    darowizny i środki pochodzące z innej działalności statutowej Gminnego Zrzeszenie LZS,

d)    dotacje państwowe,

e)    zadania zlecone przez samorząd,

f)     dochody z reklam.

§ 36

1.    Do nabywania, zbywania i obciążeń majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniona jest Rada Gminna Zrzeszenia LZS. Decyzje Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w tych sprawach zapadają większością 2/3 głosów.

2.    Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w tym przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika.

§ 36a

Zabrania się:

1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2.    Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.    Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4.    Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 37

Zmiana Statutu może być uchwalana przez Gminne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 38

1.    Rozwiązanie się Gminnego Zrzeszenia LZS następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Gminne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Zebrania członków. Uchwała powinna określić sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

2.    Decyzją sądu na wniosek organu nadzorującego.

 

§ 39

1.    Likwidatorami Gminnego Zrzeszenia LZS są członkowie Rady Gminnej Zrzeszenia LZS lub osoby wybrane przez Gminne Zebranie Delegatów.

2.    Osoby wybrane przez Gminne Zebranie Delegatów wstępują w prawa i obowiązki Rady Gminnej Zrzeszenia LZS.

3.    Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.

§ 40

Uchwały naruszające postanowienia niniejszego statutu bądź ogólnie obowiązujących przepisów prawa są nie ważne z mocy prawa.

§ 41

1.    Prawo kooptacji do Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i Gminnej Komisji Rewizyjnej
w przypadku zmniejszenia stanu liczbowego składu przysługuje Nadzwyczajnemu Zebraniu Delegatów.

2.    Liczba członków organów pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 42

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Gminnemu Zebraniu Delegatów oraz Radzie Gminnej Zrzeszenia LZS.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie z siedzibą w Fijewie, na podstawie niniejszego statutu wpisano w Sądzie Okręgowym do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w Dziale A pod Nr 177, dnia 26 kwietnia 2000 r.

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 ForFun 11 33
2 Auto-Części Daniel 11 28
3 PFT Domki 11 26
4 AVISTA Łążyn 11 18
5 Dżordan Kazanice 11 18

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube